Close

Conditions of use

Regulamin

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.sklep-diana.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:

Sklep myśliwski "DIANA"

ul.Ordynacka 4

38-400 Krosno

tel. 13 43 17 160

NIP: 684 111 63 59

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Nabywcą.

 2. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Nabywca akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.sklep-diana.pl w chwili składania zamówienia.

 2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.sklep-diana.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.sklep-diana.pl są fabrycznie nowe.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez podany na stronie telefon lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklepmysliwski@bhpnawigator.pl

 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże Nabywcę.

 3. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymanego zamówienia, Sprzedającego zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

 4. W przypadku braku zamówionego towaru na stanie sklepu, klient zostanie niezwłocznie o tym poifnormowany i będzie mógł zrezygnować z zamówienia lub czekać na uzupełnienie stanu i realizację zamówienia. Jeżeli dokonał już zapłaty i zrezygnował z zamówienia, zapłata zostanie zwrócona.

 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 6. Niektóre Towary w sklepie sklep-diana.pl wymagają od Klienta odpowiednich uprawnień (takie jak amunicja) i wymagają odbioru osobistego, wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawenie Klienta do ich nabycia.

 7. Niektóre Towary w sklepie sklep-diana.pl ze względu na swoją masę lub gabaryty (takie jak szafy na broń) wymagają odbioru osobistego.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 • za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,

 • przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,

 • gotówką w siedzibie Sprzedawcy

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia oraz dokonania płatności przez Nabywcę.

 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia odbioru towaru do Nabywcy.

 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

 4. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.

 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Nabywca może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.

 6. Jeżeli Nabywca nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę.

 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu/faktury VAT.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.

 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

 3. Koszty dostawy ponosi Nabywca.

 4. Nabywca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki.

§ 7. Zwroty i Reklamacja.

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 2. Nabywca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 5. Nabywca będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej

 6. Nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

 7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 8. Reklamacje dotyczące niezgodności rzeczy sprzedanej z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Nabywca zgłasza Sprzedawcy na adres:

Sklep myśliwski "DIANA"

ul.Ordynacka 4

38-400 Krosno

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

 2. Wraz ze złożeniem zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Nabywca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Nabywca podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.